Thursday, 26 December 2019

Encrypt password in SQL Server

This post will show you how can you encrypt/decrypt the password in SQL server 2012 fully using SQL Server store procedure.

Encrypt        INSERT INTO AdminMaster ( Name,  UserName, Password, Status)

        VALUES('Girfa', 'girfa',EncryptByPassPhrase('key', '123')  , 1)

Sunday, 15 December 2019

Textbox jquery option

Textbox jquery option

Textbox enter keypress detection


$j('#txtDesignCode').keypress(function (event) {

    var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
    if (keycode == '13') {
       alert('Enter key hit'); 
    }

});